ماشین آلات  و تجهیزات  جانبی باربرداری، در حوزه کالاهای سرمایه ای قرار دارند.  بهره برداری، سرویس، و نگهداری آنها مستلزم ، در دسترس بودن قطعات یدکی و مواد مصرفی اصلی، کنابهای راهنما به زبان فارسی، و پرسنل آموزش دیده است.

در این مقاله به حقوقی که دارندگان جرثقیل و تجهیزات جانبی طبق استانداردها، قوانین، و مقررات ملی و جهانی دارا هستند و همچنین وظایف و مسئولیتهائی که فروشندگان این ماشین آلات در برابر خریداران در حوزه های فروش و خدمات پس از فروش جرثقیل و تجهیزات جانبی آن دارا هستند، پرداخته شده است.