نشریات و رسانه های تخصصی 95
لیست نشریات حاضر در همایش استاندارد و ایمنی جرثقیل ها به شرح ذیل می باشد:

خبرگزاری شانا

مقاوم سازی و بهسازی صنعت
عمران اینفو
ایمنی و بهداشت کاراستان تهران

نشریه Inspector
خانه عمران

چشم انداز نفت
بازار ساختمان و تاسیسات
مجتمع رسانه ای ساختمان صما
شبکه خبری تین نیوز