انجمن علمی 95

لیست انجمن های انجمن های صنفی وزارت کار و انجمن های علمی وزارت علوم حاضر در همایش استاندارد و ایمنی جرثقیل ها و صنایع وابسته به شرح ذیل می باشد:

انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران

انجمن مهندسان مکانیک ایران


انجمن مهندسی حمل و نقل ایران

سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران


انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران

انجمن مهندسی گاز ایران

انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)